Algemene Voorwaarden van Molenaar Badkamers B.V. te Nunspeet – CBW erkend

Algemene Voorwaarden 2022 Molenaar Badkamers B.V. te Nunspeet.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met Molenaar een overeenkomst aangaat of wil aangaan; 

Consument: de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Molenaar: Molenaar Badkamers B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52946320.

Werkzaamheden: Het totaal van de tussen Afnemer en Molenaar overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Molenaar of aan Molenaar gerelateerde toeleveranciers geleverde producten of materialen.

 

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID

1.     Deze algemene voorwaarden en de CBW-erkende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Molenaar en Afnemer die betrekking hebben op  het totaal van de tussen Afnemer en Molenaar overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Molenaar geleverde producten en /of diensten.

2.     Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

3.     De overeenkomst bevat voor Molenaar steeds inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverplichtingen.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD

1.     Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze dan ook door Molenaar zijn gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties.

2.     Het aanbod voor werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.     Het aanbod is gedurende 18 kalenderdagen na ontvangst geldig, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

4.     Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren producten die voldoende gedetailleerd is om een correcte beoordeling van het aanbod mogelijk te maken, maar is niet bindend voor Molenaar. Het aanbod is o.a. gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens. De Afnemer moet daarbij Molenaar informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering en levering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.  Het aanbod omtrent technische specificaties kan in sommige gevallen afwijken nadat kennis is genomen van de daadwerkelijke situatie bij Afnemer.

5.     Het aanbod vermeldt een streefdatum van oplevering van de Werkzaamheden. Molenaar kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

6.     Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de producten/materialen die in het geval van uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Bij de aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.

7.     Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

8.     Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Afnemer, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

2.     Voor prijsverhogingen, optreden na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:

a.     Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.

b.     Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.

c.     Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken.

3.     Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties aanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs.

4.     Molenaar blijft eigenaar van de verkochte producten tot de Afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De Afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen.

5.     Molenaar mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de Afnemer.

 

ARTIKEL 5 – LEVERINGSVOORWAARDEN LOCATIE

1.     Bij opname op locatie wordt gekeken of de locatie en wensen aan de voorwaarden voor het concept (in één dag) voldoet. De vraag of dit haalbaar is kan pas worden beantwoord nadat Molenaar de bestelde order en de hiervoor daadwerkelijk benodigde uren berekend heeft.

2.     Er dient gratis parkeerruimte bij het huis te zijn voor minimaal 1 werk bus. De ruimte moet eenvoudig bereikbaar zijn (maximaal 1e verdieping). Wanden dienen bouwkundig in orde te zijn (stevig, vlak en vast). Alle leidingen en afvoeren dienen in de ruimte aanwezig te zijn. Omgeving dient vrij te zijn van asbest.

3.     Mocht de omstandigheden niet voldoende en/of geschikt zijn om de werkzaamheden naar behoren uit te oefenen, zijn de bijkomende kosten om dit op te lossen voor de Afnemer.

 

ARTIKEL 6 – OPLEVERING

1.     Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak, wordt Molenaar een nadere termijn gegund om alsnog op te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk afgesproken levertijd. Indien Molenaar niet in staat is om na verlenging van de opleverdatum alsnog te leveren, is Molenaar verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

2.     Het werk is opgeleverd wanneer Molenaar aan de Afnemer heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Molenaar zal na plaatsing samen met de Afnemer de opgeleverde Werkzaamheden bekijken waarna Afnemer voor akkoord zal tekenen.

3.     Als bij oplevering van het werk beschadigingen worden geconstateerd, dient de Afnemer op het opleveringsdocument een aantekening van de beschadiging te maken óf binnen twee werkdagen hiervan schriftelijk melding te maken via email naar Badkamers@molenaar.nl of per post naar Molenaar B.V., Energieweg 4-6, 8071 DA Nunspeet, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht het opgeleverde werk zonder schade te hebben ontvangen.

4.     Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a.     Indien Molenaar heeft medegedeeld dat het werk voor levering gereed is en de Afnemer niet binnen 5 dagen daarna schriftelijk laat weten of het al dan niet aanvaardt, geldt het als opgeleverd.

b.     Wanneer de Afnemer het object waaraan het werk verricht is weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg oplevering niet gerechtvaardigd is.

c.     Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Molenaar na overleg met de Afnemer een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN MOLENAAR

1.     Molenaar levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. Molenaar zal werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

2.     Molenaar neemt bij de uitvoering van het werk en bij de levering van producten de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

3.     Molenaar is verplicht de Afnemer te wijzen op:

a.     Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.

b.     Onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen.

c.     Gebreken aan de (on)roerende zaak waar de werkzaamheden worden verricht.

d.     Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

4.     Molenaar is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5.     Molenaar draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen.

6.     Molenaar vrijwaart de Afnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Molenaar zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

1.     De Afnemer stelt Molenaar in de gelegenheid het werk te verrichten en de producten kan afleveren. Dit houdt onder andere in dat de Afnemer ervoor zorgt dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

2.     De Afnemer zorgt er voor dat Molenaar tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de, voor het werk te verschaffen, gegevens.

3.     De Afnemer verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

4.     De Afnemer dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Molenaar behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Afnemer Molenaar daarvan tijdig in kennis te stellen.

5.     Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Afnemer de daarmee verband houdende schade en kosten aan Molenaar te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden

toegerekend.

6.     Indien de Afnemer een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 17 van deze voorwaarden moet Molenaar voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het verrichten van destructief onderzoek op de voor de Afnemer minst bezwarende wijze. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Afnemer.

7.     De Afnemer dient gebreken aan het werk binnen vijf dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan Molenaar te melden.

8.     De Afnemer draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

a.     Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.

b.     Onjuistheden in de door de Afnemer verlangde constructies en werkwijzen.

c.     Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.

d.     Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van Molenaar om de Afnemer te waarschuwen op grond van artikel 7 lid 3.

9.     De Afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van Molenaar toch wil dat Molenaar bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

10. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van de Afnemer.

 

ARTIKEL 9 – OPSLAG VAN PRODUCTEN

1.     Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal Molenaar binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Molenaar mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

2.     Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Molenaar:

a.     Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;

b.     De overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 13. Naast annuleringskosten mag Molenaar ook de opslagkosten rekenen.

3.     Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal Molenaar de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt men rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag Molenaar, naast de in artikel 13 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

4.     Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Molenaar in geval van een koop door de Afnemer voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 10 – VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

1.     Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. Molenaar draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt Molenaar voor een goede verzekering.

2.     Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,  dan moet de Afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 dagen aan de ondernemer te melden.

 

ARTIKEL 11 – BETALING

1.     Betaling geschiedt door een aanbetaling van 15% van de overeengekomen prijs binnen twee weken na inmeting van de badkamer, of twee weken na ontvangst van de factuur, indien er niet is ingemeten. De overige 85% wordt primair door middel van pinbetaling op de dag van oplevering betaald, tenzij anders is overeengekomen. Contante betalingen boven de EUR 10.000 wordt niet door Molenaar geaccepteerd. Dit geldt ook voor biljetten van EUR 200 en EUR 500.

2.     Indien Molenaar een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een factuur.

3.     De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de (service) factuur binnen de  overeengekomen periode.

4.     De Afnemer dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Ingeval van geen tijdige betaling is de Afnemer zonder ingebrekestelling direct in verzuim. Molenaar zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de afnemer de gelegenheid het openstaande bedrag alsnog te betalen.

5.     Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Molenaar gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

6.     Door Molenaar te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de Afnemer in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Afnemer worden afgeweken.

7.     Molenaar biedt de mogelijkheid aan de Afnemer om het verschuldigde bedrag in termijnen te betalen. Hiervoor dient Afnemer tijdig een verzoek in te dienen bij Molenaar. Ingeval het verzoek voor een betalingsregeling door Molenaar geaccepteerd wordt, zal de regeling schriftelijk worden bevestigd aan de Afnemer. Hierin is Molenaar gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen over het afgesproken termijnbedrag totdat de gehele verschuldigde bedrag is voldaan. Rente wordt over een gedeelte van de maand berekend als een volle maand, tot de datum van algehele voldoening. Indien Afnemer de betalingsregeling niet nakomt, zal het totale openstaande bedrag inclusief verdere rente direct opeisbaar zijn.

8.     Molenaar blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

9.     Indien Molenaar een aan de Afnemer verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien Molenaar na daartoe door de Afnemer te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 werkdagen betaalt, is de Afnemer gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

 

ARTIKEL 12 – ANNULERING

1.     Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Molenaar dit schriftelijk.

2.     Bij annulering van de overeenkomst door de Afnemer wordt de hoogte van de annuleringskosten bepaald door het feit of het maatwerk producten zijn en of de producten door Molenaar geannuleerd kunnen worden bij zijn leveranciers. Maatwerk producten die reeds besteld zijn en niet afbesteld kunnen worden door Molenaar bij zijn leveranciers zullen voor 100% in rekening gebracht worden bij de Afnemer.

3.     Indien het geen maatmerk betreft, is de Afnemer aan Molenaar een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totale orderbedrag en 50% indien de Afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Molenaar kan bewijzen dat zijn schade groter is.

 

ARTIKEL 13 – MEER- EN MINDERWERK

1.     Kosten die ontstaan doordat de Afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de Afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend.

2.     Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de Afnemer worden verlangd.

3.     Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

4.     Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs (incl. BTW) van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

 

ARTIKEL 14 – KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

1.     Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

a.     Die van dien zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen.

b.     Die Molenaar niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

2.     Kostenverhogende omstandigheden geven Molenaar recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

3.     Indien Molenaar van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en overleggen in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid bij de Afnemer in rekening zal worden gebracht.

4.     De Afnemer is gerechtigd om het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Afnemer in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

 

ARTIKEL 15 – OVERMACHT

1.     Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2.     Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.

 

ARTIKEL 16 – GARANTIE

1.     Molenaar garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende 24 maanden deels kosteloos (zie onderstaand garantievoorwaarden) zullen worden verholpen, tenzij hij/zij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.

2.     Tot 24 maanden na factuurdatum; de kosten voor reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Molenaar.

3.     De garantie vervalt in geval van oneigenlijk en abnormaal gebruik en alle overige omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Molenaar vallen zoals een vochtprobleem in de badkamer waardoor kitranden verkleuren en uiteindelijk loslaten.

4.     De garantie is niet van toepassing indien een of meer gebreken en/of schade ontstaat aan een door Molenaar geleverd product of door Molenaar verricht werk door: onjuist onderhoud, onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, vandalisme of elke vreemde oorzaak, milieuverontreiniging, agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën, ongebruikelijk (hoge of lage) temperaturen, gebrekkige water, elektriciteits- of gasleiding c.q. door dergelijke leidingen waarvan Molenaar niet voor het uitvoeren van werkzaamheden over de aanwezigheid daarvan schriftelijk is geïnformeerd, gebreken van bouwkundige aard, zoals werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond en muren of door toedoen van een derde partij waarmee Molenaar geen contractuele relatie onderhoudt. Tenslotte is de garantie niet van toepassing ingeval van (her)plaatsen van producten die niet door Molenaar zijn besteld en geleverd.

 

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

1.     Molenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade, veroorzaakt door het gebruik van de door Molenaar en/ of haar leveranciers geleverde producten of door Molenaar in opdracht van de Afnemer uitgevoerde werkzaamheden.

2.     Noch Molenaar noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Molenaar te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. In geval Molenaar voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd volgens de betreffende verzekering.

3.     Molenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

a.     Voor in het pand van de Afnemer aanwezige verontreinigingen, asbest, chemicaliën of (verborgen) gebreken;

b.     Onjuiste bouwtechnische constructie aangebracht door derden;

c.     Voor oneffenheden en scheuren in vloeren, wanden en plafonds en daarvoor gebruikte materialen;

d.     Indien tegen het advies van Molenaar in de Afnemer eist dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden;

e.     Voor in het pand waarin Molenaar werkzaamheden verricht aanwezige leidingen (gas, water, data, telecom en elektriciteit; geen uitgezonderd);

f.       Kwaliteit en staat van het leidingnetwerk;

g.     De kwaliteit en staat van de muren, plafonds en bodem van de ruimte waarin en waaraan Molenaar werkzaamheden met het oog op de door Molenaar met de Afnemer gesloten overeenkomst verricht.

 

ARTIKEL 18 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.     Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.     Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 19 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

1.     De door of vanwege Molenaar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan Molenaar zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

2.     Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijving, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd. Als Molenaar daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.

3.     Afnemer mag materiaal van Molenaar waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van Molenaar.

 

ARTIKEL 20 – VERKOOP BUITENRUIMTE

1.     Indien Molenaar producten aan de Afnemer verkoopt buiten de verkoopruimte van Molenaar dan is er is sprake van een verkoop buiten verkoopruimte, ook wel colportage genoemd.

2.     Op alle verkopen buiten verkoopruimte door Molenaar is dit artikel 20 onverkort van toepassing.

3.     De Afnemer is bij alle verkopen buiten verkoopruimte gerechtigd tot een bedenktijd van 14 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst. Indien de Afnemer gebruikt wenst te maken van deze bedenktijd dient zij Molenaar hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen middels het door Molenaar verstrekte formulier voor ontbinding van de koop. Dit formulier dient derhalve binnen 14 werkdagen na aflevering van het product, door Molenaar te zijn ontvangen.

4.     Indien er voor een door Molenaar geleverd product geen bedenktijd van toepassing is, bijvoorbeeld om dat het product op maat gemaakt zal worden voor de afnemer, zal dit op de koopovereenkomst zijn vermeld.

5.     Indien de Afnemer gebruikt maakt van haar bedenktijd dient zij het product binnen 14 werkdagen na verzending van het formulier tot ontbinding aan Molenaar te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van het product dienen te worden gedragen door de Afnemer.

6.     Indien de Afnemer een klacht of een vraag heeft over een product dat door Molenaar buiten haar verkoopruimte aan de Afnemer is verkocht, kan de Afnemer te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van Molenaar: per email naar badkamers@molenaar.nl of telefonisch via 0341- 23 23 00.

 

ARTIKEL 21 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.     Molenaar is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal door Molenaar zoveel mogelijk vooraf met de Afnemer besproken worden.

 

ARTIKEL 22 – GESCHILLEN

1.     Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Molenaar is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Een geschil kan binnen 12 maanden na melden klacht aan Molenaar bij de Geschillencommissie worden aangemeld.

 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heb je een vraag?
Stel hem gerust

Wij staan voor je klaar terwijl we zitten