Actievoorwaarden

 

 

Actievoorwaarden 
 

1.              Algemeen

1.1          Deze actievoorwaarden (hierna de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Molenaar Badkamers B.V., hierna "Molenaar") georganiseerde promotionele actie ‘Molenaar 10 jaar Giveaway’ (hierna de "Actie") ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Molenaar.

1.2          De Actievoorwaarden zijn te raadplegen op Molenaars website https://www.molenaar.nl/actie-voorwaarden (hierna de “Website”).

1.3          Door deel te nemen aan deze Actie, verbindt u, de deelnemer, zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Actievoorwaarden.

1.4          Molenaar mag naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie wijzigen of aanpassen. Zij mag tevens zonder opgave van reden deze Actie staken, wijzigen of aanpassen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Molenaar daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Molenaar bekend gemaakt worden via de Website.

1.5          Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, mag Molenaar die bepalingen vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen, zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6          Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele betwistingen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie kunt u voorleggen aan de rechter van uw  woonplaats.

 

2.              De Actie

2.1          De Actie loopt vanaf 1 mei 2024 tot en met 30 mei 2024. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende deze actieperiode.

2.2          De Actie wordt niet gehouden in combinatie met andere soortgelijke acties en/of aanbiedingen.

2.3          Iedere deelnemer, die gedurende de Actieperiode op Instagram of Facebook aangeeft waarom hij- of zijzelf of de aangedragen persoon een inloopdouche verdient en de Instagrampagina volgt of het bericht op de Facebookpagina liket, maakt kans op een Molenaar-inloopdouche.

 

3.              Deelname

3.1          Aan de Deelname zijn geen verdere kosten verbonden.

3.2          Iedere meerderjarige natuurlijke persoon, die woonachtig is in Nederland mag aan de Actie deelnemen.

3.3          Per adres kan eenmaal worden deelgenomen aan de Actie.

3.4          Molenaar mag steeds personen van deelname uitsluiten bij bedrog, misleiding, inbreuk op deze Actievoorwaarden of deelname te kwader trouw.

3.5          Personen die al prijzen wonnen in het kader van wedstrijden die Molenaar uitschreef tijdens de laatste 12 maanden, of zij die op hetzelfde adres wonen, mogen door Molenaar worden uitgesloten van het winnen op de Prijs.

3.6          Medewerkers van Molenaar, haar groepsondernemingen en haar (toe)leveranciers zijn uitgesloten van deelname.

 

4.              Uitkering van de Prijs

4.1          Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen, hebben bij winst recht op de Prijs.

4.2          De winnaar wordt tegen het einde van de Actieperiode, op vrijdag 31 mei, uit alle deelnemers gekozen. 

4.3          De winnaar wordt via sociale media bekendgemaakt en krijgt een privébericht.

4.4          Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Prijs verbonden Actievoorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd.

4.5          Waar relevant zal kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde Prijs.

4.6          Gebruik van de Molenaar ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Molenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijs door de winnaar.

4.7          Over het verloop van de Actie en de uitslag wordt noch per briefwisseling noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van Molenaar dan ook.

4.8          De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.9          De Prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.

 

5.              Persoonsgegevens en publiciteit

5.1          De persoonsgegevens die Molenaar verzamelt van de deelnemers, vallen onder toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming. De gegevens worden enkel verwerkt voor de afhandeling van deze Actie, om u onze gratis brochure toe te sturen en om u eenmalig telefonisch te contacteren na afloop van de Actie met een commercieel aanbod.

5.2          Door deelname aan de Actie stemt de winnaar van de Prijs in met de eventuele publicatie van zijn naam en zijn identificatie als winnaar, zowel op de Website als op sociale media. De winnaar geeft hierbij eveneens toestemming tot het nemen en publiceren in de media van Molenaar van een of meer opnamen met het oog op het gebruik ervan in de promotie en verslaggeving van de Actie en de uitslag. De winnaar verleent tevens haar/zijn overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Molenaar, voor zover dit in redelijkheid van haar/hem verlangd mag worden; door medewerking ontstaat geen recht op een financiële vergoeding.

5.3          De deelnemers aan de Actie zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie over de Actie en over Molenaar.

5.4          Molenaar is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Molenaars privacybeleid is gepubliceerd op haar Website. Daarin leest u ook hoe u gebruik kunt maken van uw rechten, zoals het recht op inzage en aanpassing van uw gegevens.

 

6.              Klachten

6.1          Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Molenaar via www.molenaar.nl/contact.