CheckedcancelDOUCHE_Iconspinnerstore-icon
Wilt u weten wat wij in verband met corona doen? Klik hier
Home » Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Molenaar Badkamers B.V. te Nunspeet – CBW erkend

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 • Molenaar: Molenaar Badkamers B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52946320.
 • Werkzaamheden: Het totaal van de tussen Consument en Molenaar overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de Molenaar of aan Molenaar gerelateerde toeleveranciers geleverde producten of materialen.

 

ARTIKEL 2 – GELDIGHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Molenaar en Consument die betrekking hebben op het totaal van de tussen Consument en Molenaar overeengekomen werkzaamheden en daarbij door Molenaar geleverde producten.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD
3.1 Het aanbod voor Werkzaamheden wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod is gedurende 18 kalenderdagen na ontvangst geldig.

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren producten die voldoende gedetailleerd is om een correcte beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

3.4 Het aanbod vermeldt een streefdatum van oplevering van de Werkzaamheden.

3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de producten/materialen die in het geval van uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd. Bij de aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht;

3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN MOLENAAR
5.1 Molenaar zal werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

5.2 Molenaar neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 Molenaar is verplicht de Consument te wijzen op:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
 • onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waar de werkzaamheden worden verricht.
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

 

5.4 Molenaar is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.

5.5 Molenaar draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake kundige personen.

5.6 Molenaar vrijwaart de Consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Molenaar zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
6.1 De Consument stelt Molenaar in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De Consument zorgt er voor dat Molenaar tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de, voor het werk te verschaffen, gegevens.

6.3 De Consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.

6.4 De Consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Molenaar behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de Consument Molenaar daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de Consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan Molenaar te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.

6.6. Indien de Consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 18 van deze voorwaarden moet Molenaar voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid in de gelegenheid worden gesteld tot het verrichten van destructief onderzoek op de voor de Consument minst bezwarende wijze.

6.7 De Consument dient gebreken aan het werk binnen vijf werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk aan Molenaar te melden.

6.8 De Consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
 • onjuistheden in de door de Consument verlangde constructies en werkwijzen.
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van Molenaar om de Consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

 

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK
7.1 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs (incl. BTW) van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 – KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
8.1 Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:

 • die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoeft te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen.
 • die Molenaar niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

8.2 Kostenverhogende omstandigheden geven Molenaar recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
8.3 Indien Molenaar van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en overleggen in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid bij de Consument in rekening zal worden gebracht.
8.4 De Consument is gerechtigd om het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Consument in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 10 – OPLEVERING
10.1 Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak, wordt Molenaar een nadere termijn gegund om alsnog op te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijk afgesproken levertijd. Indien Molenaar niet in staat is om na verlenging van de opleverdatum alsnog te leveren, is Molenaar verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.

10.2 Het werk is opgeleverd wanneer Molenaar aan de Consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard. Molenaar zal na plaatsing samen met de Consument de opgeleverde Werkzaamheden bekijken waarna Consument voor akkoord zal tekenen.

10.3 Als bij oplevering van het werk beschadigingen worden geconstateerd, dient de Consument op het opleveringsdocument een aantekening van de beschadiging te maken óf binnen twee werkdagen hiervan schriftelijk melding te maken via email naar Badkamers@molenaar.nl of per post naar Molenaar B.V., Energieweg 4-6, 8071 DA Nunspeet, bij gebreke waarvan de afnemer geacht het opgeleverde werk zonder schade te hebben ontvangen.

10.4 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • Indien Molenaar heeft medegedeeld dat het werk voor levering gereed is en de Consument niet binnen 8 dagen daarna schriftelijk laat weten of het al dan niet aanvaardt, geldt het als opgeleverd.
 • Wanneer de Consument het object waaraan het werk verricht is weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan in gebruik neming verbonden gevolg oplevering niet
  gerechtvaardigd is.
 • Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Molenaar na overleg met de Consument een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

 

ARTIKEL 11 – BETALING
11.1 Betaling geschiedt door een aanbetaling van 15% van de overeengekomen prijs op de dag van aanvaarding van de offerte. De overige 85% wordt primair door middel van pinbetaling op de dag van oplevering betaald, tenzij anders is overeengekomen. 160802-MCO.

Algemene Voorwaarden Molenaar – CBW erkend

11.2 Indien Molenaar een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een factuur.

11.3 De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

 

ARTIKEL 12 – PRIJSWIJZIGING
12.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties aanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs.

 

ARTIKEL 13 –LEVERINGSVOORWAARDEN LOCATIE
13.1. Bij opname op locatie wordt gekeken of de locatie en wensen aan de voorwaarden voor het concept (in één dag) voldoet. Er dient gratis parkeerruimte bij het huis te zijn voor minimaal 1 werk bus. De ruimte moet eenvoudig bereikbaar zijn. (maximaal 1e verdieping) .Wanden dienen bouwkundig in orde te zijn (stevig, vlak en vast) Alle leidingen en afvoeren dienen in de ruimte aanwezig te zijn. Omgeving dient vrij te zijn van asbest.

 

ARTIKEL 14 – NIET-TIJDIGE BETALING
14.1 De Consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet de Consument dat niet, dan zendt Molenaar na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

14.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Molenaar gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

14.3 Door de ondernemer te maken buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de Consument in rekening worden gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de Consument worden afgeweken.

14.4 Molenaar blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

14.5 Indien Molenaar een aan de Consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, is hij in verzuim. Indien Molenaar na daartoe door de Consument te zijn gemaand niet alsnog binnen 10 werkdagen betaalt, is de Consument gerechtigd te handelen overeenkomstig de leden 2 en 3 van dit artikel.

 

ARTIKEL 15 – ANNULERING
15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Consument wordt de hoogte van de annuleringskosten bepaald door het feit of het maatwerk producten zijn en of de producten door Molenaar geannuleerd kunnen worden bij zijn leveranciers. Maatwerk producten die reeds besteld zijn en niet afbesteld kunnen worden door Molenaar bij zijn leveranciers zullen voor 100% in rekening gebracht worden bij de Consument.

15.2 Indien het geen maatmerk betreft, is de Consument aan Molenaar een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totale orderbedrag en 50% indien de Consument er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Molenaar kan bewijzen dat zijn schade groter is.

 

ARTIKEL 16 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
16.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

16.2 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

ARTIKEL 17 – OPSLAG VAN PRODUKTEN
17.1 Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal Molenaar binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Molenaar mag na weigering of na tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.

17.2 Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag Molenaar: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of; b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag Molenaar ook de opslagkosten rekenen.

17.3 Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal Molenaar de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt men rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag Molenaar, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

17.4 Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door Molenaar in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.

 

ARTIKEL 18 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN, ONTWERPEN E.D.
18.1 De door of vanwege Molenaar verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

18.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijving, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 19 – GARANTIE
19.1 Molenaar garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende 24 maanden deels kosteloos (zie garantievoorwaarden) zullen worden verholpen, tenzij hij/zij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk.

Garantievoorwaarden:
Tot 24 maanden na factuurdatum; de kosten voor reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Molenaar.

19.2 De garantie vervalt in geval van oneigenlijk en abnormaal gebruik en alle overige omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Molenaar vallen zoals een vochtprobleem in de badkamer waardoor kitranden
verkleuren en uiteindelijk loslaten.

19.3 De garantie is niet van toepassing indien een of meer gebreken en/of schade ontstaat aan een door Molenaar geleverd product of door Molenaar verricht werk door: onjuist onderhoud, onjuist gebruik, moedwillige nalatigheid, brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en
ontploffingen, vandalisme of elke vreemde oorzaak, milieuverontreiniging, agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën, ongebruikelijk (hoge of lage) temperaturen, gebrekkige water, elektriciteits- of gasleiding c.q. door dergelijke leidingen waarvan Molenaar niet voor het uitvoeren van werkzaamheden over de aanwezigheid daarvan schriftelijk is geïnformeerd, gebreken van bouwkundige aard, zoals werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond en muren of door toedoen van een derde partij waarmee Molenaar geen contractuele relatie onderhoudt.

 

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID

20.1 Molenaar is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade, veroorzaakt door het gebruik van de door Molenaar en/ of haar leveranciers geleverde producten of door Molenaar in opdracht van de Consument uitgevoerde werkzaamheden.

20.2 Noch Molenaar noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Consument te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Molenaar te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan. In geval Molenaar voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd volgens de betreffende verzekering.

20.3 Molenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

 • voor in het pand van de Consument aanwezige verontreinigingen, asbest, chemicaliën of (verborgen) gebreken;
  onjuiste bouwtechnische constructie aangebracht door derden;
 • voor oneffenheden en scheuren in vloeren, wanden en plafonds en daarvoor gebruikte materialen;
 • indien tegen het advies van Molenaar in de Consument eist dat bepaalde werkzaamheden uitgevoerd worden;
 • voor in het pand waarin Molenaar werkzaamheden verricht aanwezige leidingen (gas, water, data, telecom en elektriciteit; geen uitgezonderd);
 • kwaliteit en staat van het leidingnetwerk;
 • de kwaliteit en staat van de muren, plafonds en bodem van de ruimte waarin en waaraan Molenaar werkzaamheden met het oog op de door Molenaar met de Consument gesloten overeenkomst verricht.

 

ARTIKEL 21 – VERKOOP BUITENRUIMTE
21.1 Indien Molenaar producten aan de Afnemer verkoopt buiten de verkoopruimte van Molenaar dan is er is sprake van een verkoop buiten verkoopruimte, ook wel colportage genoemd.

21.2 Op alle verkopen buiten verkoopruimte door Molenaar is dit artikel 21 onverkort van toepassing.

21.3 De Afnemer is bij alle verkopen buiten verkoopruimte gerechtigd tot een bedenktijd van 14 werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst. Indien de Afnemer gebruikt wenst te maken van deze bedenktijd dient zij Molenaar hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen per telefoon, email of middels het door Molenaar verstrekte formulier voor ontbinding van de koop. Dit formulier dient derhalve binnen 14 werkdagen na aflevering van het product, door Molenaar te zijn ontvangen.

21.4 Indien er voor een door Molenaar geleverd product geen bedenktijd van toepassing is, bijvoorbeeld om dat het product op maat gemaakt zal worden voor de Afnemer, zal dit op de koopovereenkomst zijn vermeld zie artikel 15.1.

21.5 Indien de Afnemer gebruikt maakt van haar bedenktijd dient zij het product binnen 14 werkdagen na verzending van het formulier tot ontbinding aan Molenaar te retourneren. Alle kosten voor het retourneren van het product dienen te worden gedragen door de Afnemer.

21.6 Indien de Afnemer een klacht of een vraag heeft over een product dat door Molenaar buiten haar verkoopruimte aan de Afnemer is verkocht, kan de Afnemer te allen tijde contact opnemen met de klantenservice van Molenaar: per email badkamers@molenaar.nl of telefonisch via 0341 - 23 23 00.

 

ARTIKEL 22 – GESCHILLEN

22.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Molenaar is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlands bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Een geschil kan binnen 12 maanden na melden klacht aan Molenaar bij de Geschillencommissie worden aangemeld.

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.